Kuulutus: Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen päivitys

Kuulutus

Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen päivitys

VN/11961/2021

Fennovoima Oy on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen päivityksen 28.4.2021. Päivityksessä yhtiö kuvaa olennaiset kehitykset, jotka ovat tapahtuneet hankkeessa vuoden 2015 lupahakemuksen jättämisen jälkeen. Päivitetyt ja tarkennetut tiedot koskevat esimerkiksi laitoksen suunnitteluratkaisuja, turva- ja valmiusjärjestelyitä sekä ydinjätehuollon järjestämistä.

Laitoksen sijaintipaikka on Pyhäjoella Hanhikivenniemessä. Laitos on sähköteholtaan 1 200 megawatin suuruinen painevesireaktori. AES-2006-tyyppisen voimalaitoksen suunniteltu tekninen toiminta-aika on 60 vuotta.

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee rakentamislupahakemuksen ydinenergialain (990/1987) mukaisesti. Rakentamislupapäätös käsitellään myöhemmin valtioneuvostossa. Päätöksen tekeminen edellyttää, että Säteilyturvakeskuksen tuleva turvallisuusarvio on myönteinen ja että kaikki lain mukaiset ehdot täyttyvät.

Asiakirjan nähtävillä olo

Rakentamisluvan päivitys on julkaistu 28.4.2021 työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa https://tem.fi/rakentamislupahakemus. Asiakirja pidetään nähtävillä koko lupamenettelyn ajan.

Lausuntojen ja mielipiteiden esittäminen

Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle 15.6. – 15.9.2021 välisenä aikana.

Lausunnon tai mielipiteen voi esittää lausuntopalvelu.fi-sivustolla tai postitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon. Kirjaamon osoite on työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Kirjaamon käyntiosoite on TEM/Kirjaamo, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä pyydetään viittamaan asian diaarinumeroon VN/11961/2021.

Lausunnot ja mielipiteet julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Ministeriön tietosuojaselosteet ovat nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa tem.fi/tietosuojaselosteet.

Lisätietoja Lisätietoja hankkeesta ja rakentamislupahakemuksesta antavat Fennovoiman yhteyshenkilöt valvontajohtaja Vesa Ruuska, puh. 020 757 8509, vesa.ruuska@fennovoima.fi sekä viestintä- ja PRjohtaja Sakari Kotola, puh. 020 757 9245, sakari.kotola@fennovoima.fi.

Lupahakemuksen käsittelystä lisätietoja antavat työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, puh. 050 444 9763, jaakko.louvanto@tem.fi sekä yli-insinööri Jorma Aurela, puh. 050 592 2109, jorma.aurela@tem.fi.

Helsingissä 15. kesäkuuta 2021

Työ- ja elinkeinoministeriö

Päivitys ydinenergialain (990/1987) 18 §:n mukaiseen Hanhikivi 1 -ydinviomalaitoksen rakentamislupahakemukseen

Päiväys: 

15.06.2021